Privacy policy


Privacyverklaring website

Bluefield

Datum laatst aangepast: 03/08/2020

Inhoudstafel

1       Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.bluefields.be) en de diensten die wij aanbieden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Bluefield als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 1320 Beauvechain, Rue de la Cabourse, L’Ecluse 25, met ondernemingsnummer 0537.461.756.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor Bluefield. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal Bluefield de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Bluefield de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 03/08/2020. Bluefield behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.

2       Bluefield

Bluefields is een organisatie gespecialiseerd in het aanleveren van software en diensten om bedrijfsprocessen digitaal om te vormen en te versterken. Oa.:

  • Het verdelen van software programma’s, deze te implementeren volgens specifieke werkproces van de klant en te ondersteunen
  • Aanleveren van een IT-omgeving om eigen mobiele apps aan te maken eigen de bedrijfsprocessen van de klant (inspectie, onderhoud, attesten, …).
  • Organiseren en geven van opleidingen alsook het voorzien van de nodige ondersteunden diensten zoals analyse, implementatie en support

In die context komt Bluefield in contact met persoonsgegevens, zowel van onze eigen medewerkers, sollicitanten, als van onze klanten. Bluefield is verantwoordelijk voor deze gegevens, en om daar mee om te gaan op een manier die overeenkomt met de geldende wettelijke eisen.

3       Persoonsgegevens

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.

3.1       Welke persoonsgegevens verwerken we?

Bluefield zal enkel uw identificatiegegevens (voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres) verwerken om te communiceren via e-mail, via het contactformulier op de website of rechtstreeks met één van onze medewerkers wanneer we telefonisch contact hebben. Voor sollicitatiedoeleinden zullen we ook gegevens over uw opleiding, vorming en beroep verwerken.

3.2       Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bluefield zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken om te communiceren in het kader van een professionele relatie. Dit bevat onder meer de volgende activiteiten:

3.2.1        Facturatie en administratie

Bluefield verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. Bluefield is wettelijk verplicht deze persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

3.2.2        Recruitment en sollicitaties

In het kader van recruitment verzamelen we gegevens van mensen die, al dan niet spontaan, bij ons solliciteren. Dit kan onder meer via de job-sectie op www.bluefields.be, LinkedIn-berichten, e-mails, of andere duidelijke acties waarbij een sollicitant aangeeft interesse te hebben om te solliciteren.

Deze persoonsgegevens worden verwijderd binnen 1 maand na de sollicitatie indien de sollicitant niet wordt aangenomen. Indien de persoon wordt aangenomen zullen deze gegevens worden opgenomen in het personeelsdossiers en wordt dit bijgehouden tot 5 jaar na het beëindigen van het arbeidscontract. Indien de persoon niet wordt aangenomen maar wel een interessant profiel heeft wordt deze kandidaat voor 1 jaar op de werfreserve gehouden indien de kandidaat zijn toestemming hiervoor heeft gegeven.

3.2.3        Aanvragen tot informatie

De persoonsgegevens die we verzamelen op www.bluefields.com of via info@bluefields.be worden gebruikt om uw gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden.

Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat we u in de toekomst nog een betere service kunnen aanbieden.

Om uw aanvragen tot informatie volwaardig te behandelen bewaren we uw persoonsgegevens voor deze activiteit zolang u bij ons klant bent of zolang u van ons een licentie heeft gekregen. Indien u geen klant bent bij Bluefield zullen we deze gegevens verwijderen zes maanden nadat uw vraag werd beantwoord.

3.2.4        Om met u in contact te blijven

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie en communicatie te hebben met al onze klanten. Daarom zullen wij u contacteren om u op de hoogte te houden van relevante aanbiedingen/promoties en van innovatie en nieuwigheden die u mogelijk interessant vindt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal Bluefield gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang. Als u deze communicatie van ons ontvangt kunt u te allen tijde aangeven dat u die niet langer wenst te ontvangen.

3.3       Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Bluefield zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Bluefield maakt wel gebruik van een aantal verwerkers, wat betekent dat het om partijen gaat die uw gegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen zij uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden.

Bluefield zal het nodige doen om uw persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. In het uitzonderlijke geval dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt zal Bluefield de passende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen

4       Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit?

4.1       De inzage van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@bluefields.be.

4.2       Het verbeteren van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@bluefields.be.

4.3       Het intrekken van uw toestemming.

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@bluefields.be.

4.4       Het wissen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@bluefields.be.

Let op: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

4.5       Het overdragen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand.

4.6       Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@bluefields.be.

4.7       Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

5       Cookies

5.1       Wat zijn cookies?

Op onze website (www.bluefields.be) maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site onder meer sneller en efficiënter verlopen. De cookies worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw ervaring op onze website te verbeteren. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek opnieuw dient aan te duiden.

Om optimaal van onze website gebruik te kunnen maken is het aan te raden de cookies te accepteren. Zonder cookies is Bluefield niet in staat om een probleemloos bezoek aan de website te garanderen. Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het “Help”-menu van de internetbrowser.

Cookies zullen worden ingedeeld tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden ingevoegd voor statistische, sociale, doelgerichte of commerciële doeleinden.

5.2       Welke cookies gebruiken we op www.bluefields.be?

Bluefield maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Meer informatie over de eigenschappen van de verschillende cookies kan u vinden in volgende tabel:

(F = functioneel; NF = niet-functioneel)

Persoons-gegevens Doel Naam Type Rechtmatigheid Bewaar-termijn
Cookie ID Gebruikers onderscheiden _gid NF Toestemming 24 uur
Cookie ID Opvraagsnelheid beperken _gat NF Toestemming 1 minuut
Cookie ID Gebruikers onderscheiden _ga NF Toestemming 2 jaar
? ? <Organisatie>_lang_
country
? ? Huidige sessie